www.kamenny-olej.cz

Kategorie

Novinky

Žádné nové produkty v tuto chvíli

Obchodní podmínky

Prodávajícím je společnost Miramis, s. r. o., se sídlem Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8, IČ:27380262, DIČ: CZ27380262, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 3472, provozovatel e-shopu na adrese: http://www.kamenny-olej.cz. V e-shopu www.kamenny-olej.cz může nakupovat každý návštěvník internetových stránek, který prostřednictvím systému podá řádnou objednávku vybraného zboží. Odesláním této objednávky se stává kupujícím a zároveň vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, které se zavazuje bez výhrad a v plné míře respektovat.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v ČR (Občanský zákoník, z. č. 89/2012 Sb., ve znění novel; Zákon o ochraně spotřebitele, z. č. 634/1992 Sb., ve znění novel; Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., ve znění novel).

 Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává zboží elektronickou cestou z nabídky prodávajícího umístěné na e-shopu www.kamenny-olej.cz. Platná je pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti. Podaná objednávka je závazná a jejím odesláním přijímá kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající neručí za případné chyby, které kupující v objednávce uvedl. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je objednávka považována za neplatnou. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Objednávka nebude potvrzena také v případě, že prodávající nemá požadované zboží na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží, jiný termín dodání, případně i odstoupení od kupní smlouvy.
Prodávající může potvrzenou objednávku zrušit pouze v případě, kdy se výrazně změní cena zboží. V takovém případě je prodávající povinen domluvit s kupujícím vhodné řešení.
Prodávající není zodpovědný za nedoručení zásilky v případě nedostatků na straně kupujícího nebo dopravní služby. Neručí také za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku technických komplikací.
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat závazně objednané zboží a zaplatit kupní cenu včetně případných nákladů na doručení. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad zahájit reklamační řízení.

 Dodací a platební podmínky

Prodejní cenou se rozumí cena, která je v e-shopu na adrese www.kamenny-olej.cz uvedena ve chvíli podání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny jako koncové (včetně DPH). Prodávající je plátcem DPH. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží bez poštovného. Náklady spojené s odesláním zboží hradí kupující.
Platbu předem zasílá kupující na účet prodávajícího (Komerční banka, č. ú. 35-8357160257/0100) bezhotovostním převodem s uvedením svého jména a variabilního symbolu (tím je číslo faktury). Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu do 14 dní od data objednání zboží. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, je oprávněn objednávku zrušit.
Zboží zasílá prodávající kupujícímu prostřednictvím doporučené zásilky PPL obvykle do 3 pracovních dnů po přijetí objednávky (v případě platby předem: do 3 pracovních dnů po obdržení platby na účet prodávajícího). Dodání závisí na podmínkách PPL pro doporučené zásilky. Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem dodacího listu. Tím stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na pozdější reklamace (porušení obalu zásilky apod.) nebude brán zřetel. V případě, že kupující odmítne objednané zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny zboží a žádat úhradu poštovného za zpětné doručení prodávajícímu.

 

Poštovné 100 Kč (PPL, Česká republika)
způsob platby: BANKOVNÍ PŘEVOD (balík odesíláme po připsání platby na náš účet (tj. cca po 2 dnech) + doručení PPL do 24 h 

 

Poštovné 100 Kč , dobírka 30 Kč (PPL, Česká republika)
způsob platby: DOBÍRKA (objednané zboží hradí kupující při převzetí balíku).

 

Poštovné 260 Kč (PPL, Slovensko)
způsob platby: pouze BANKOVNÍ PŘEVOD (platba v EUR nebo CZK podle instrukcí zaslaných zákazníkovi osobním e-mailem - balík odesíláme po připsání platby na náš účet, tj. cca po 2 pracovních dnech) 
 

Přejeme Vám příjemné chvíle při péči o Vaše zdraví i krásu.

Váš www.kamenny-olej.cz


DomůDomů

Košík  

(prázdný)